Chính sách thanh toán

Các Điều khoản và Điều kiện

Trang web này có chứa tài liệu bao gồm văn bản, đồ họa và các hình ảnh, âm thanh khác, được bảo hộ theo bản quyền và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của LINDO hoặc được chủ nhân tài liệu cho phép LINDO sử dụng tài liệu đó trong trang web này.
Trang web này cũng bao gồm thương hiệu, bao gồm dấu hiệu “LINDO” và biểu tượng LINDO. Tất cả thương hiệu trên trang web này đều thuộc LINDO hoặc được chủ nhân của thương hiệu cấp phép sử dụng trên website.

Bạn có thể

  • truy cập bất cứ phần nào trên web;
  • in một hoặc bất cứ trang nào hoặc tất cả các trang để tham khảo riêng.

Bạn không được

Sao chép(dù bằng cách in ra trên giấy, lưu giữ trên đĩa, tải về hay bằng cách nào khác), phân phối (kể cả phân phối các bản sao), phát tán, thay đổi hoặc can thiệp vào dưới bất cứ hình thức nào hoặc sử dụng theo cách nào khác bất cứ tài liệu nào trong trang web này ngoại trừ như được qui định trong phần “bạn có thể”. Những hạn chế này áp dụng cho tất cả hoặc một phần tài liệu trên trang web này;
gỡ thông báo về bản quyền, thương hiệu hay các tài sản trí tuệ khác trong tài liệu gốc ra khỏi tài liệu được sao chép hoặc in từ trang web;
liên kết đến trang web này;

Mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi

Nếu bạn muốn cung cấp một đoạn siêu văn bản hoặc một đường dẫn đến trang web này, vui lòng liên lạc biên tập viên trang web với địa chỉ:Webmaster và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn.

Quyết định có đồng ý với yêu cầu của bạn hay không là thuộc về chúng tôi và chúng tôi không buộc phải đồng ý.